Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 18

18.0.0

 

Nowości 

 • Dodano uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) e-mail, SMS dla systemu Statlook (All). [Master, Server, Agent, StatlookWeb, Mobile]
 • Dodano regułę: ‚Logowanie użytkownika Windows’ oraz ‚Wylogowanie użytkownika Windows’ (Użytkownicy, Automatyzacja). [Agent, Master, Server]
 • Dodano narzędzie podpisujące skrypty PowerShell (Scriptlook). [Master, Server, Agent]
 • Rozbudowa procedury identyfikacji zasobów o identyfikator UUID oraz numer seryjny komputer (Komputery). [Agent, Server]
 • Dodano nowe prawa do archiwizacji obiektów (Użytkownicy, Zasoby, Licencje). [Master, Server]
 • Dodano funkcje autonomicznego tworzenie kont Statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]

Modyfikacje 

 • Rozszerzenie wsparcia dla połączeń szyfrowanych SSL z serwerami baz danych (All). [Server]
 • Dodanie opcji konfiguracji procesu identyfikacji zasobów (Komputery, Zasoby). [Master, Server, Agent]
 • Modyfikacja uprawnień w dostępie do notatek (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie notatek prywatnych (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Wyeliminowanie eskalacji uprawnień podczas automatycznego logowania do StatlookWeb z użyciem asystenta (All). [Agent, Server, StatlookWeb]
 • Asystent loguje się za pośrednictwem Agenta (All). [Agent, Server]
 • Użytkownik może się logować wielokrotnie i wszystkie jego sesje pozostaną aktywne do momentu osiągnięcia limitu jednoczesnych sesji (All). [Server]
 • Dodanie odczytu przez agenta parametrów: UUID, producent, model i numer seryjny (Komputery). [Agent, Server]
 • Dodanie trybu pełnego dla kart formularzy (Rodo). [StatlookWeb]
 • Prezentowanie na widżecie ‚Czynności przetwarzania’ w kolumnie ‚Zbiory danych’ nazwy zbiorów, a nie liczby relacji (Rodo). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI widżetów (RODO). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie blokady uniemożliwiającej edycję użytkowników/zasobów/licencji, które są zarchiwizowane (Użytkownicy, Zasoby, Licencje). [Server]
 • Dołączenie zasobów zarchiwizowanych w formie wyszukiwania zduplikowanych zasobów (Zasoby). [Master]
 • Skrócenie interwału testowania połączenia z serwerem, w przypadku niepowodzenia testu połączenia w fazie sprawdzania zadań (All). [Agent]
 • Dodanie zabezpieczenia przed użyciem niebezpiecznego kodu HTML, np. Cross-Site Scripting (XSS) (All). [StatlookWeb]
 • Domyślnym formatem czasu dla raportów monitoringu staje się ‚Zaokrąglony’ (Użytkownicy). [Master]
 • Modyfikacja opcji eksportu i wydruku wierszy raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana statusu użytkownika z ‚Zarchiwizowany’ na ‚Zatrudniony’ dla konta włączonego podczas synchronizacji z AD (Użytkownicy). [Server, Master]
 • Dodanie przycisku usuwania w kartach obiektów (Użytkownicy, Licencje, Zasoby, Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Elementy’ w zarządzaniu lokalizacjami (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Notatki’ do raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Szablony powiadomień mailowych – Dodanie makra %Czas od ostatniej aktualizacji zgłoszenia, %Użytkownik, który zaktualizował% (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie wyszukiwania zasobu wg numeru seryjnego woluminu podczas autoryzacji dysku (Datalook). [Server]
 • Zmiana sposób zapisywania dodatkowych kanałów komunikacji (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zbiorczej akceptacji przerw (Użytkownicy). [StatlookWeb, Master, Server]
 • Dodanie dekoratora prezentującego w menu główny liczbę nieprzeczytanych zgłoszeń z ostatnich X dni (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Karta użytkownika – Modyfikacja widoku ‚Konta Windows’ z widoku kafelek na tabelę (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru typu notatki oraz zabezpieczenie przed usunięciem niezapisanych zmian (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana strategii generowania tytułu strony oraz breadcrumb (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji roli z poziomu Ustawienia -> Konta Statlook (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie prawa dostępu (dodawanego automatycznie) do tych użytkowników, którzy są powiązani z zasobami, w których podmiot jest osobą odpowiedzialną (All). [Server]
 • Dodanie ustawienia włączającego dostęp użytkownikowi do systemu Statlook (Użytkownicy). [Master, Server, Agent]
 • Tworzenie nazwy użytkownika z uwzględnieniem EXTENDED_NAME_FORMAT – NameGivenName/NameSurname (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Modyfikacja UI konfiguratora serwera Statlook (All). [Server]
 • Usunięcie aplikacji LicAdmin.exe – Licencje statlook są w całości obsługiwane w narzędziu konfiguracji serwera (All). [Server]
 • Dodanie możliwości aktywacji offline z poziomu konfiguratora serwera (All). [Server]
 • Dodanie oznaczenia dla zarchiwizowanych elementów w formie zarządzania lokalizacjami i działami (All).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie informacji w przypadku braku skonfigurowanego adresu e-mail dla helpdesku w formie ‚Import wiadomości email’ (Helpdesk). [Master]
 • Zamiana kolumny ‚Service Tag’ na ‚Numer seryjny’ zasobu w karcie informacyjnej użytkownika (Użytkownicy).[Master]
 • Dodanie nowego formatu czasu ‚Regularny uwzględniający zerowe godziny’ (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwość tworzenia firm bezpośrednio z kontrolki wyboru firmy (All). [StatlookWeb]
 • Test połączenia wyświetla informację o certyfikacie serwera i wykorzystywanym protokole (All). [Agent, Master]
 • W przypadku protokołu net.tcps odczytywany jest również protokół SSL i wyświetlany w pasku statusu (All). [Master]
 • Rozszerzenie zakresu prawa ‚Zarządzanie agentami’ – umożliwia zmianę parametrów połączenia z serwerem Statlook w programie konfiguracyjnym Agenta (All). [Agent, Server]
 • Zmiana układu opcji – wprowadzenie grupy ‚Bezpieczeństwo’ (All). [Master]
 • Dodanie typów licencji dla Office 365 / Microsoft365 (Licencje). [Server]
 • Modyfikacja generowania nazw plików dla zapisywanych raportów (All). [Master]
 • Zmiana nazwy wbudowanego protokołu sprzętu z ‚Domyślny’ na ‚Wbudowany’ (Zasoby). [Master]
 • Zasady haseł domyślnie włączone (All). [Server].
 • Aktualizacja biblioteki Npgsql do wersji 7.0.4 (All). [Server]
 • Aktualizacja biblioteki klienta połączenia dla Microsoft SQL Server (All). [Server]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v23.1.7 (All).[Master, Server, StatlookWeb]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak monitoringu WWW dla przeglądarki Mozilla Firefox (Weblook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pełnych danych w raporcie ‚Najczęściej używane aplikacje’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości wyboru atrybutu dodatkowego w ustawieniach widoku raportu ogólnego (Licencje, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Atrybuty dodatkowe dla umowy SLA nie są widoczne po dodaniu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości edycji szablonów raportów, jeśli nie są nadane wszystkie prawa do generowania dokumentów z szablonów (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kliknięcie na ‚Pokaż wszystkie’ w zakładce ‚Zgłoszenia’ w karcie użytkownika zawiesza UI (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczna ewidencja czasu jest liczony od momentu otwarcia popup’a, nie od momentu kliknięcia ‚Uruchom’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości wyboru atrybutu dodatkowego ‚Państwo’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe informacje wyświetlane w raporcie wyników wykonanych zadań (Powerlook). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ostatnio oglądane – możliwy brak pełnych danych o dodanych/ przeglądanych zgłoszeniach (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Statlook Assistant – Korekta zaokrąglenia czasu aktywności aplikacji (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Korekta zaokrągleń dla ‚Przerwy sesji (%)’ i ‚Aktywność aplikacji (%)’ w raporcie ‚Praca przy komputerze’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚23505: duplicate key value violates unique constraint IX_umgSettings_IdAgent’ (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie Użytkownik i Dział na raportach monitoringu po włączeniu opcji: ‚Grupuj po użytkownikach’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Możliwe nieprawidłowe dane w kolumnie ‚Czas rozpoczęcia’ / ‚Czas zakończenia’ w raporcie ‚Wykorzystanie CPU’ (Powerlook).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak informacji o zarchiwizowanym użytkowniku w podglądzie ostatniego komentarz zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich elementów w zarządzaniu lokalizacjami (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak obsługi klawiszy w kontrolkach wyboru (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczne dodawanie komentarza po usunięciu załącznika w komentarzu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyjątek 403 po przejściu do widoku ‚Mój dzień’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Raport rozliczenia czasu pracy oraz bizlook nie uwzględnia bieżącego dnia w raportowaniu cyklicznym (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwość usunięcia kategorii wbudowanej (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Domyślna rola nowej firmy (ADO) ustawiana na rolę ‚Pracodawca’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wyświetlanych osób odpowiedzialnych dla dokumentów (Rodo).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: SaveDirectPCSession: ‚Rekord (identyfikator: xxxx) nie istnieje.’ (DirectPC). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Sequence contains more than one matching element’, który mógł wystąpić podczas zapisu widoku organizacyjnego (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zapis relacji menedżerów kasował fotografię użytkownika (Użytkownicy).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GenerateBarCodesForInventory ‚Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość’, który mógł wystąpić podczas drukowania etykiet kodów kreskowych (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z filtrowaniem dla jednego dnia w raportach ‚Bizlook’ i ‚Praca przy komputerze’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Statystyka w karcie użytkownika dla pierwszego dnia miesiąca może pochodzić z danych z innego miesiąca (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zmiany typu kodu kreskowego przy tworzeniu / edycji zasobu (Zasoby). [Mobile]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W edytorze roli wyświetlane są firmy bez działów (All).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ostrzeżenie o brak uprawnień do statystyk (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zawieszenie konsoli Master podczas wysyłania wiadomości (Direct PC). [Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Błąd zapisu sesji SaveDirectPCSession ‚ Nie posiadasz prawa dostępu do 1 Agentów.’ (DirectPC). [Server, Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kopiowanie i wklejenie pliku o tej samej nazwie powoduje utworzenie zagnieżdżonych kopii (DirectPC). [Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak poprawnych informacji na temat zleconego skanowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Powielony ogranicznik odpowiedzi w powiadomieniach e-mail (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Replikacja zgłoszeń powoduje wyjątek: ‚Sekwencja zawiera więcej niż jeden element’ (Helpdesk). [Server]

 

Aktualizacje wersji 17

Lista zmian dla wersji 17.3.4 (01.12.2023)

Lista zmian dla wersji 17.3.0 (06.11.2023)

Lista zmian dla wersji 17.2.0 (04.08.2023)

Lista zmian dla wersji 17.1.8 (29.06.2023)

Lista zmian dla wersji 17.1.4 (29.05.2023)

Lista zmian dla wersji 17.1.0 (12.05.2023)

Lista zmian dla wersji 17.0.8 (31.03.2023)

Lista zmian dla wersji 17.0.4 (24.03.2023)

Lista zmian dla wersji 17.0.0 (24.02.2023)


Aktualizacje wersji 16

Lista zmian dla wersji 16.3.8 (28.10.2022)

Lista zmian dla wersji 16.3.4 (07.10.2022)

Lista zmian dla wersji 16.3.0 (21.09.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.12 (22.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.8 (12.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.4 (10.06.20220

Lista zmian dla wersji 16.2.0 (17.05.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.4 (15.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.0 (08.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.12 (28.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.8 (14.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.4 (10.12.2021)

Lista zmian dla wersji 16.0.0 (10.12.2021)


Aktualizacje wersji 15

Lista zmian dla wersji 15.2.4 (19.11.2021)

Lista zmian dla wersji 15.2.0 (07.10.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.4 (06.08.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.0 (30.07.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.8 (18.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.4 (04.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.0 (28.05.2021)


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.16 (30.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.12 (06.12.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.8 (22.11.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły