Lista zmian dla wersji 18.0.0

Informacja

Aktualizację do wersji 18.0.0 opublikowano 08.03.2024.

 

Nowości 

 • Dodano uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) e-mail, SMS dla systemu Statlook (All). [Master, Server, Agent, StatlookWeb, Mobile]
 • Dodano regułę: ‚Logowanie użytkownika Windows’ oraz ‚Wylogowanie użytkownika Windows’ (Użytkownicy, Automatyzacja). [Agent, Master, Server]
 • Dodano narzędzie podpisujące skrypty PowerShell (Scriptlook). [Master, Server, Agent]
 • Rozbudowa procedury identyfikacji zasobów o identyfikator UUID oraz numer seryjny komputer (Komputery). [Agent, Server]
 • Dodano nowe prawa do archiwizacji obiektów (Użytkownicy, Zasoby, Licencje). [Master, Server]
 • Dodano funkcje autonomicznego tworzenie kont Statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]

Modyfikacje 

 • Rozszerzenie wsparcia dla połączeń szyfrowanych SSL z serwerami baz danych (All). [Server]
 • Dodanie opcji konfiguracji procesu identyfikacji zasobów (Komputery, Zasoby). [Master, Server, Agent]
 • Modyfikacja uprawnień w dostępie do notatek (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie notatek prywatnych (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Wyeliminowanie eskalacji uprawnień podczas automatycznego logowania do StatlookWeb z użyciem asystenta (All). [Agent, Server, StatlookWeb]
 • Asystent loguje się za pośrednictwem Agenta (All). [Agent, Server]
 • Użytkownik może się logować wielokrotnie i wszystkie jego sesje pozostaną aktywne do momentu osiągnięcia limitu jednoczesnych sesji (All). [Server]
 • Dodanie odczytu przez agenta parametrów: UUID, producent, model i numer seryjny (Komputery). [Agent, Server]
 • Dodanie trybu pełnego dla kart formularzy (Rodo). [StatlookWeb]
 • Prezentowanie na widżecie ‚Czynności przetwarzania’ w kolumnie ‚Zbiory danych’ nazwy zbiorów, a nie liczby relacji (Rodo). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI widżetów (RODO). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie blokady uniemożliwiającej edycję użytkowników/zasobów/licencji, które są zarchiwizowane (Użytkownicy, Zasoby, Licencje). [Server]
 • Dołączenie zasobów zarchiwizowanych w formie wyszukiwania zduplikowanych zasobów (Zasoby). [Master]
 • Skrócenie interwału testowania połączenia z serwerem, w przypadku niepowodzenia testu połączenia w fazie sprawdzania zadań (All). [Agent]
 • Dodanie zabezpieczenia przed użyciem niebezpiecznego kodu HTML, np. Cross-Site Scripting (XSS) (All). [StatlookWeb]
 • Domyślnym formatem czasu dla raportów monitoringu staje się ‚Zaokrąglony’ (Użytkownicy). [Master]
 • Modyfikacja opcji eksportu i wydruku wierszy raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana statusu użytkownika z ‚Zarchiwizowany’ na ‚Zatrudniony’ dla konta włączonego podczas synchronizacji z AD (Użytkownicy). [Server, Master]
 • Dodanie przycisku usuwania w kartach obiektów (Użytkownicy, Licencje, Zasoby, Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Elementy’ w zarządzaniu lokalizacjami (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Notatki’ do raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Szablony powiadomień mailowych – Dodanie makra %Czas od ostatniej aktualizacji zgłoszenia, %Użytkownik, który zaktualizował% (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie wyszukiwania zasobu wg numeru seryjnego woluminu podczas autoryzacji dysku (Datalook). [Server]
 • Zmiana sposób zapisywania dodatkowych kanałów komunikacji (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zbiorczej akceptacji przerw (Użytkownicy). [StatlookWeb, Master, Server]
 • Dodanie dekoratora prezentującego w menu główny liczbę nieprzeczytanych zgłoszeń z ostatnich X dni (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Karta użytkownika – Modyfikacja widoku ‚Konta Windows’ z widoku kafelek na tabelę (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru typu notatki oraz zabezpieczenie przed usunięciem niezapisanych zmian (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana strategii generowania tytułu strony oraz breadcrumb (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji roli z poziomu Ustawienia -> Konta Statlook (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie prawa dostępu (dodawanego automatycznie) do tych użytkowników, którzy są powiązani z zasobami, w których podmiot jest osobą odpowiedzialną (All). [Server]
 • Dodanie ustawienia włączającego dostęp użytkownikowi do systemu Statlook (Użytkownicy). [Master, Server, Agent]
 • Tworzenie nazwy użytkownika z uwzględnieniem EXTENDED_NAME_FORMAT – NameGivenName/NameSurname (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Modyfikacja UI konfiguratora serwera Statlook (All). [Server]
 • Usunięcie aplikacji LicAdmin.exe – Licencje statlook są w całości obsługiwane w narzędziu konfiguracji serwera (All). [Server]
 • Dodanie możliwości aktywacji offline z poziomu konfiguratora serwera (All). [Server]
 • Dodanie oznaczenia dla zarchiwizowanych elementów w formie zarządzania lokalizacjami i działami (All).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie informacji w przypadku braku skonfigurowanego adresu e-mail dla helpdesku w formie ‚Import wiadomości email’ (Helpdesk). [Master]
 • Zamiana kolumny ‚Service Tag’ na ‚Numer seryjny’ zasobu w karcie informacyjnej użytkownika (Użytkownicy).[Master]
 • Dodanie nowego formatu czasu ‚Regularny uwzględniający zerowe godziny’ (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwość tworzenia firm bezpośrednio z kontrolki wyboru firmy (All). [StatlookWeb]
 • Test połączenia wyświetla informację o certyfikacie serwera i wykorzystywanym protokole (All). [Agent, Master]
 • W przypadku protokołu net.tcps odczytywany jest również protokół SSL i wyświetlany w pasku statusu (All). [Master]
 • Rozszerzenie zakresu prawa ‚Zarządzanie agentami’ – umożliwia zmianę parametrów połączenia z serwerem Statlook w programie konfiguracyjnym Agenta (All). [Agent, Server]
 • Zmiana układu opcji – wprowadzenie grupy ‚Bezpieczeństwo’ (All). [Master]
 • Dodanie typów licencji dla Office 365 / Microsoft365 (Licencje). [Server]
 • Modyfikacja generowania nazw plików dla zapisywanych raportów (All). [Master]
 • Zmiana nazwy wbudowanego protokołu sprzętu z ‚Domyślny’ na ‚Wbudowany’ (Zasoby). [Master]
 • Zasady haseł domyślnie włączone (All). [Server].
 • Aktualizacja biblioteki Npgsql do wersji 7.0.4 (All). [Server]
 • Aktualizacja biblioteki klienta połączenia dla Microsoft SQL Server (All). [Server]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v23.1.7 (All).[Master, Server, StatlookWeb]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak monitoringu WWW dla przeglądarki Mozilla Firefox (Weblook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pełnych danych w raporcie ‚Najczęściej używane aplikacje’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości wyboru atrybutu dodatkowego w ustawieniach widoku raportu ogólnego (Licencje, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Atrybuty dodatkowe dla umowy SLA nie są widoczne po dodaniu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości edycji szablonów raportów, jeśli nie są nadane wszystkie prawa do generowania dokumentów z szablonów (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kliknięcie na ‚Pokaż wszystkie’ w zakładce ‚Zgłoszenia’ w karcie użytkownika zawiesza UI (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczna ewidencja czasu jest liczony od momentu otwarcia popup’a, nie od momentu kliknięcia ‚Uruchom’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości wyboru atrybutu dodatkowego ‚Państwo’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe informacje wyświetlane w raporcie wyników wykonanych zadań (Powerlook). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ostatnio oglądane – możliwy brak pełnych danych o dodanych/ przeglądanych zgłoszeniach (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Statlook Assistant – Korekta zaokrąglenia czasu aktywności aplikacji (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Korekta zaokrągleń dla ‚Przerwy sesji (%)’ i ‚Aktywność aplikacji (%)’ w raporcie ‚Praca przy komputerze’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚23505: duplicate key value violates unique constraint IX_umgSettings_IdAgent’ (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie Użytkownik i Dział na raportach monitoringu po włączeniu opcji: ‚Grupuj po użytkownikach’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Możliwe nieprawidłowe dane w kolumnie ‚Czas rozpoczęcia’ / ‚Czas zakończenia’ w raporcie ‚Wykorzystanie CPU’ (Powerlook).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak informacji o zarchiwizowanym użytkowniku w podglądzie ostatniego komentarz zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich elementów w zarządzaniu lokalizacjami (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak obsługi klawiszy w kontrolkach wyboru (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczne dodawanie komentarza po usunięciu załącznika w komentarzu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyjątek 403 po przejściu do widoku ‚Mój dzień’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Raport rozliczenia czasu pracy oraz bizlook nie uwzględnia bieżącego dnia w raportowaniu cyklicznym (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwość usunięcia kategorii wbudowanej (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Domyślna rola nowej firmy (ADO) ustawiana na rolę ‚Pracodawca’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wyświetlanych osób odpowiedzialnych dla dokumentów (Rodo).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: SaveDirectPCSession: ‚Rekord (identyfikator: xxxx) nie istnieje.’ (DirectPC). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Sequence contains more than one matching element’, który mógł wystąpić podczas zapisu widoku organizacyjnego (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zapis relacji menedżerów kasował fotografię użytkownika (Użytkownicy).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GenerateBarCodesForInventory ‚Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość’, który mógł wystąpić podczas drukowania etykiet kodów kreskowych (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z filtrowaniem dla jednego dnia w raportach ‚Bizlook’ i ‚Praca przy komputerze’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Statystyka w karcie użytkownika dla pierwszego dnia miesiąca może pochodzić z danych z innego miesiąca (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zmiany typu kodu kreskowego przy tworzeniu / edycji zasobu (Zasoby). [Mobile]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W edytorze roli wyświetlane są firmy bez działów (All).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ostrzeżenie o brak uprawnień do statystyk (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zawieszenie konsoli Master podczas wysyłania wiadomości (Direct PC). [Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Błąd zapisu sesji SaveDirectPCSession ‚ Nie posiadasz prawa dostępu do 1 Agentów.’ (DirectPC). [Server, Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kopiowanie i wklejenie pliku o tej samej nazwie powoduje utworzenie zagnieżdżonych kopii (DirectPC). [Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak poprawnych informacji na temat zleconego skanowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Powielony ogranicznik odpowiedzi w powiadomieniach e-mail (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Replikacja zgłoszeń powoduje wyjątek: ‚Sekwencja zawiera więcej niż jeden element’ (Helpdesk). [Server]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły