Lista zmian 9.5.0

Informacja

Aktualizacja: 30-06-2015

Nowości 9.5.0

 • Dodanie notyfikacji e-mail o utworzeniu\zmianie\usunięciu incydentu (Helpdesk). [Server, Master]
 • Maszyna wirtualna – Dodanie informacji o wykorzystywanej wirtualizacji (Zasoby, Komputery). [Master, Server]
 • Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest maszyną wirtualną (Zasoby). [Server]
 • Dodanie statusów dla zasobów (Nowy, Do kasacji, W serwisie, itd. ) (Zasoby). [Server, Master]
 • Umożliwienie przekazania agentowi nowych parametrów połączenia z usługą uplook server (serwer zapasowy). [Server, Agent, Master]
 • Automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop\Notebook) na podstawie wyników sknowania sprzętu (Komputery). [Server]
 • Automatyczne wykrywanie monitorów (Zasoby). [Server]
 • Automatyczne tworzenie zestawów: Komputer + Monitor (Zasoby). [Server, Agent]
 • Dodanie predefiniowanych skryptów (Scriptlook). [Server]
 • Dodanie informacji o liczbie banków pamięci fizycznej, które posiada płyta główna (Komputery). [Master, Server]
 • Edytor wzorców -Dodanie funkcji tworzenia wzorców uniwersalnych dla pakietów oprogramowania (Audyt). [Master]
 • Edytor wzorców – Automatyczne dodawanie informacji o wydawcy oprogramowania dla nowych wzorców, tworzonych na podstawie wyników skanowania (Audyt). [Master]
 • Dodanie do ustawień systemu uplook konfiguracji funkcji badania statusu komputerów oraz określenia interwału wysyłania pakietów ping\arp (Komputery). [Master]

Modyfikacje 9.5.0

 • Aktywnym komputerom (bez określonego statusu) przydzielany jest status ‚W użyciu’ (Komputer, Zasoby). [Server]
 • Dodanie ustawień określających, czy podczas zapisu zgłoszenia ma być wymagane komentowanie zmian w incydencie (Helpdesk). [Master]
 • Import danych z pliku tekstowego – Modyfikacja kontrolki wyboru kodowania tekstu. [Master]
 • Modyfikacja obsługi zapisu zdarzeń do pliku logu update’u bazy danych uplook [Server].
 • Optymalizacja raportu ‚Szczegóły sprzętu’ (Komputery). [Master]
 • Raport ‚Szczegóły sprzętu’ zawiera informacje o rodzaju obudowy/typie komputera (Komputery). [Master, Agent]
 • Wyłączenie notyfikacji z informacjami o błędach w połączeniu z serwerem (Helpdesk, Pracownicy). [uplook Assistant]
 • Dodanie możliwości przekazanie konfiguracji wzorcowej dla skanera offline (Audyt). [Master]
 • Automatyczną konserwację bazy danych może konfigurować tylko użytkownik z grupy ‚Administratorzy’. [Master]
 • Zablokowanie możliwość usunięcia zasobu dla użytkowników należących do grupy ‚Nadzorcy’ (Zasoby). [Master]
 • Wyłączenie opcji pozwalającej na usuwanie zasobów/personelu w sytuacji, gdy równolegle z elementami do usunięcia zaznaczono jakieś grupy (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Raport: ‚Szczegóły sprzętu’ (System operacyjny) -Dodanie informacji o koncie użytkownika systemu Windows dla wpisów w Autostart (Komputery). [Master]
 • Raport: ‚Szczegóły sprzętu’ – Rozbicie informacji o drukarkach na drukarki lokalne i sieciowe (Komputery). [Master]
 • Raport ‚Szczegóły sprzętu’ – Podsumowanie uwzględnia tylko informacje o drukarce domyślnej (Komputery). [Master]
 • Uwzględnienie w raporcie szczegółów sprzętu informacji o modemach, w tym modemach GSM (Komputery). [Master, Agent]
 • Dodanie edytora statusów dla zasobów (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Edytor zasobu – Pracownik wybrany z listy Osób odpowiedzialnych/ głównego użytkownika zostaje uwzględniony w zakładce Użytkownicy dopiero po kliknięciu przycisku OK (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Uwzględnienie na wydruku szczegółów zgłoszenia Helpdesk informacji o zasobach i załącznikach powiązanych z incydentem (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie problemu: Na podglądzie wydruku protokołów wyświetlają się makra zamiast danych (pole firma i odbiorca) (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Jeżeli konto systemu uplook nie jest powiązane z żadnym użytkownikiem, to opcję edycji incydentów w menu kontekstowym są nieaktywne (Helpdesk). [Master]
 • Lista zasobów – Rozbicie adresów IP na IPv4 i IPv6 (Zasoby). [Master]
 • Dodanie informacji o liczbie posiadanych licencji operatorów konsoli Master oraz platformy UWP [Master]
 • Import wyników skanowania oprogramowania – Rozpoznawanie komputera dodatkowo po jego nazwie (Audyt). [Master]
 • Dodanie sortowania nazw typów incydentów (Helpdesk). [uplook Helpdesk, Master]
 • Wyjątek w firewall jest tworzony przez program konfiguracyjny agenta (Uplook.Agent.Tools.Setup.exe) po każdorazowym uruchomieniu, a nie przez usługę uplook Agent. [Agent]
 • Modyfikacja funkcjonalności filtrowania w Manualnej konserwacji bazy danych. [Master]
 • Edytor skryptów – Dodanie informacji, czy skrypt jest wbudowany oraz uniemożliwienie usunięcia wbudowanych skryptów przez użytkownika (Scriptlook). [Master]
 • Zmiana sposobu sortowania historii zmian w zgłoszeniu (Helpdesk). [Uplook Helpdesk, Master]
 • Widget ‚Helpdesk’ prezentuje 3 ostatnio modyfikowane zgłoszenia z 30 dni wstecz (Helpdesk). [uplook Assistant]
 • Optymalizacja pobierania danych dla widget’u ‚Zadania serwera’ (Start). [Master]
 • Usunięcie zakładki ‚Sieć’ [Master]
 • Aktualizacja DevExpress do wersji 14.2.7
 • Poprawiono edytor incydentu – Kliknięcie przycisku ‘Drukuj’ powoduje zawieszenie konsoli Master (Helpdesk). [Master]
 • Poprawiono kreator personelu – Usunięcie przyczyny błędu: ‚Cannot insert duplicate key row in object ‚dbo.ucoUser’ with unique index ‚IX_ucoUser” (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono raport ‚Szczegóły sprzętu’ – Usunięcie problemu braku reprezentacji graficznej zajętości miejsca na dysku (Komputery). [Master]
 • Usunięto problem timeout’u dla sesji logowania. [Master]
 • Poprawiono problem: Pomimo wyłączenia uplook Assistant (wyłączone moduły: Helpdesk, MyLook) na stacji klienckiej uplook Assistant uruchamia się. [uplook Assistant]
 • Poprawiono wywołanie opcji ‚Zarządzanie widokami’ na danej grupie nie powoduje jej zaznaczenia w oknie Zarządzanie Widokami (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono problem: Jeżeli na liście zasobów jest tylko jeden element to część z opcji menu kontekstowego jest nieaktywna (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem: Pomimo, że raport powiadomień jest pusty i nie zawiera żadnych informacji, to możemy wygenerować podgląd takiego raportu i go wydrukować (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono możliwość zarządzania loginami pracowników (role użytkownika systemu uplook), można takie loginy usunąć/przypiąć z poziomu edytora informacji o pracowniku (Pracownicy). [Master]
 • Dodano polskie tłumaczenie w tooltipach w ‚Panelu Informacyjnym’ konsoli Master (Powiadomienia). [Master]
 • Poprawieno edytor zasobów – Niedziałająca opcja hurtowego dodania zasobów (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono błędne przypisania osoby zgłaszającej w opisie incydentu dla podglądu wydruku zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Poprawiono problem: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’ występującego w module Direct PC w przypadku braku dostępu zalogowanego użytkownika do wybranych funkcji tego modułu (Direct PC). [Master]
 • Poprawiono raport zbiorczy skanu sprzętu: podczas ładowania informacji z wielu zasobów jednocześnie, nie działa przycisk ‚Anuluj’ (Komputery). [Master]
 • Poprawiono problem: Etykieta kodu kreskowego zawiera nieprawidłową nazwa głównego użytkownika (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono działanie skrótów klawiaturowych Del (Delete) i F5 (Refresh) w raportach ‚Powiadomienia uplook’ \ ‚Powiadomienia komputerów’ (Powiadomienia). [Master]
 • Poprawiono problem: Zarządzanie użytkownikami -‚Unable to cast object of type ‚Uplook.Database.Tables.UcoUser’ to type ‚Uplook.Data.Core.User.UserDisplayData” (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono przeszukiwanie podglądu wydruku listy incydentów – nie pojawia się nieobsługiwany wyjątek w aplikacji: ‚width’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Object reference not set to an instance of an object’ występującego w momencie naciśnięcia klawisza ‚Delete’ w panelu informacyjnym alertów.
 • Usunięto problem – Po dodaniu skryptu poprzez Scriptlook, na Windows XP zwracany jest kod błędu 259 (Scriptlook). [Agent]
 • Poprawiono problem: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’ występującego w raportach powiadomień w przypadku braku wyboru daty początku lub końca zakresu czasu (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono wydruk karty informacyjnej zestawu komputerowego w sekcji ‚Elementy’ brak nazwy i nr inwentarzowego (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono Import zasobów z pliku CSV – można zaimportować plik, jeżeli zawiera, chociaż jedno puste pole powiązane z datą (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono nieobsługiwany wyjątek: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’ przy próbie wygenerowania podglądu wydruku dla pustego raportu pakietów oprogramowania (Komputery). [Master]
 • Poprawiono problem: ‚ The Links property value must not be empty’ przy próbie wygenerowania podglądu wydruku dla pustego raportu Podsumowanie (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono odświeżenie widget’u ‚Wydruki’ po zmianie parametrów zakresu danych w raporcie Podsumowania (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono brak możliwości wyboru ‚Nazwy komputera’, podczas generowania etykiet dla kodów kreskowych (Komputery). [Master]
 • Poprawiono działanie filtra prostego ‚Rozdzielczość ekranu’ dla listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono formatowania danych (RAM\HDD\VAT) w kontrolce wyboru elementów zasobów oraz formie z rezultatami wyszukiwania zasobów (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono automatyczne zaznaczenia zasobów, które posiadają tego samego głównego użytkownika podczas generowania protokołów sprzętu (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono import wzorców oprogramowania: ‘Modyfikacja lub usunięcie na tabeli „spaApplication” narusza klucz obcy „FK_spaSuiteApplication_spaApplication”’ (Audyt). [Master]
 • Usunięto problem: Code128\EAN128 (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono brak aktualnych danych dla widget’u ‚Najstarsze skany sprzętu’ (Start). [Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj