Lista zmian 8.0.0

Informacja

Aktualizacja: 20-11-2013

Nowości 8.0.0

 • Umożliwiono dostęp WWW do zgłoszeń Helpdesk (Helpdesk Web)
 • Opracowano aplikację Uplook Web Platform integrującą funkcjonalność modułów bizlook oraz Helpdesk Web.
 • Wprowadzono usługi WWW dedykowane pracownikom: bizlook (pozwalający na przegląda podstawowych informacji o aktywności w pracy) oraz Helpdesk Web (pozwala na zgłaszanie incydentów poprzez przeglądarkę www).
 • Dodano funkcjonalność obsługi załączników dla incydentów. [Master, Server, uplook Helpdesk, Helpdesk Web]
 • Wprowadzono możliwość określania uprawnień do incydentów (Publiczne, Prywatne, dla określonych działów). [Master, Server, uplook Helpdesk, Helpdesk Web]
 • Opracowano uplook Assistant – Jest to nowa aplikacja instalowana na monitorowanych komputerach, która: Prezentuje podstawowe statystyki monitoringu pracownika (widget MyLook), Prezentuje informacje o powiązanych z pracownikiem incydentach (widget Helpdesk), Umożliwia pracownikowi łatwy dostęp do Uplook Web Platform
 • Dodano możliwość zarządzania filtrami zdefiniowanymi dla listy incydentów. [uplook Helpdesk]
 • Dodano możliwość podglądu raportu audytu oprogramowania (Metryka) dla pojedynczego komputera (Audyt) [Master]
 • Dodano możliwości definiowania nagłówka dla raportu oprogramowania (Metryka) [Master]
 • Monitoring wydruków obejmuje dodatkowe parametry (np. format papieru, orientacje, itd.) [Master, Agent]
 • Dodano obsługę atrybutu [skaner offline]
 • Edytor wyposażenia, protokoły sprzętu, raportu oprogramowania uwzględniają identyfikator COA przypisany do komputera [Master]
 • Utworzenie predefiniowanych profili skanowania (np. profil wzorcowy). [skaner offline]
 • Dodanie masek plików dla publikacji elektronicznych (e-book). [skaner offline]

Modyfikacje 8.0.0

 • Skaner Offline [Dodano plansze z informacją o scalaniu wyników skanowania(32bit+64bit), Optymalizacja łączenia wyników skanowania 32bit z 64bit, Dodano możliwość podglądu opisów przełączników po wywołaniu polecenia: ‘usmscan.exe /?’]
 • Zmodyfikowano szablon raportu audytu oprogramowania (Metryka) [Master]
 • Planowane incydenty są uwzględnione w kalendarzu (Helpdesk). [Master]
 • Umożliwiono zmianę daty zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • W module Helpdesk zmieniono sposób wyświetlania daty aktualizacji – Jeżeli zgłoszenie nie było aktualizowane to data aktualizacji zostaje ustawiona na datę utworzenia zgłoszenia. [Master]
 • Zdefiniowanie jednego rozwiązującego dla typu incydentu powoduje automatycznie przypisać rozwiązującego do zgłoszenia tego typu (Helpdesk). [Master]
 • Po dodaniu komentarza do incydentu, jest on automatycznie uwzględniany w historii incydentu (Helpdesk). [Master]
 • Na wydrukach raportów pracowników uwzględniane są % wartości dla wskaźników słupkowych aktywności pracownika (Pracownicy). [Master]
 • Kreator personelu pamięta wprowadzoną nazwę domeny lub atrybut Distinguished Name (Kreator personelu). [Master]
 • Zapamiętanie ostatnio wybranej stawki VAT (Komputery, Zasoby) [Master]
 • Zoptymalizowano proces odczytu danych kont systemu uplook (Edytor kont użytkowników systemu uplook). [Master]
 • Optymalizacja działania widget-u z informacjami o incydentach (Start). [Master]
 • Blokowanie procesów – Dodano możliwość wyszukiwania pracownika (Pracownicy). [Master]
 • Umożliwiono zapis danych z monitoringu pracowników z wersji 5.1.3 do wersji 8.0.0 [Server]

Poprawki 8.0.0

 • Poprawiono błędne rozpoznawanie „Windows 2012 Server Standard, jako Windows 8 ServerStandard.” [Agent]
 • Poprawiono wartości ujemne czasów przerw dla raportów Pracowników. [Master]
 • Usunięto błąd: „CoreDataViewControl.SetViewContent (Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na)”. [Master]
 • Usunięto problem: “Hexadecimal value 0x1F, is an invalid character”[Server, uplook Helpdesk]
 • Poprawiono problem związany z powiadomieniami komputerów: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie […]” (Komputery). [Master]
 • Poprawiono nieprawidłowe określenie zakresu czasu (Data: „9 września 9999”) na wydruku raportu „Monitoring aplikacji” (Komputery). [Master]
 • Poprawiono odświeżanie drzewka pracowników. [Master]
 • Usunięto problem: „Nie udało się utworzyć dostępnych podsieci” (Kreator wyposażenia). [Master]
 • Poprawiono notyfikację (tray) zmian zgłoszonego incydentu. [uplook Helpdesk].
 • Usunięto problem: Strona internetowa jest niedostępna: „Błąd 354 (net::ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH): Serwer nieoczekiwanie zakończył […]” [Agent]
 • Poprawiono edycję zdarzenia – nie powoduje utworzenia jego kopii (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem tworzenia nowego elementu wyposażenia – obecnie zapisuje się nr inwentarzowy (Zasoby).” [Master]
 • Poprawiono zapis parametrów dla nagłówka etykiety dla kodów kreskowych (Opcje główne programu). [Master]
 • Usunięto problem: „Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności ‘IX_ucdGroup_Name’. (Kreator personelu) [Server]
 • Poprawiono błąd dotyczący próby przypisania elementu do zasobu – kolumna lokalizacja jest pusta. [Master]
 • Dodano informację o czasie wykonania ostatniej agregacji danych (Start) [Master]
 • Poprawiono wydajność konsoli Master podczas próby wygenerowania i zapisania do pliku PDF karty informacyjnej komputera (Zasoby) [Master]
 • Dodano możliwość wybrania Głównego użytkownika oraz Osoby odpowiedzialnej podczas tworzenia nowego elementu zasobu (Zasoby). [Master]
 • Dodano informację o adresie IP na metrykach komputera w przypadku, gdy komputer posiadał wprowadzony tylko jeden adres IP. [Master]
 • Dodano rozwijanie makra adres IP (Kreator audytu). [Master]
 • Wprowadzając datę w polu ‘Planowane na’ można wprowadzić datę wcześniejszą od daty utworzenia zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Użytkownik, który zgłosił incydent i przypisał go do siebie jest widoczny w edytorze incydentu (Helpdesk). [Master]
 • Dodano odświeżanie tooltipów  (I-Imię; N-Nazwisko) dla przycisku umożliwiającego zmianę kolejności wyszukiwania użytkowników. [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły