Lista zmian dla wersji 13.2.0

Informacja

Aktualizacja: 30.09.2019

 

Nowości 13.2.0

 

 • Dodanie bazy wiedzy (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wygenerowania karty informacyjnej użytkownika (Pracownicy). [Master]
 • Dodanie parametrów: Czas pozytywny, Czas neutralny, Czas negatywny do raportu ‘Bizlook’ (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie kreatora ułatwiającego wdrożenie systemu statlook.
 • Utworzenie struktury drzewiastej dla kategorii zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb, Agent]
 • Dodanie możliwości wyznaczenia opiekuna dla kategorii zgłoszenia (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu zarchiwizowanych zasobów (Zasoby). [Master, Server]
 • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu ‚Zainstalowane oprogramowanie’ (Oprogramowanie). [Master, Server]

 

 Zmiany 13.2.0

 

 • Dodanie kolumny: ‚Czas nieaktywności’, ‚Czas WWW’ do raportu ‚Używane aplikacje’ (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu użytkowników kolumny z hiperłączem zawierającą informacją o ilości zasobów powiązanych z użytkownikiem (Pracownicy). [Master, Server]
 • Automatyczne tworzenie licencji – modyfikacja sposobu porównania kluczy produktów (od teraz ‚*’ uznawana jest, jako dowolny znak) (Oprogramowanie). [Server]
 • Dodanie obsługi widoków (kolumny) w raporcie listy zasobów (Zasoby)
 • Dodanie obsługi aliasów dla adresów kont pocztowych – Uwzględnienie aliasów podczas importu wiadomości email (All). [Master, Server]
 • Dodanie funkcji wspominania (@ – użytkownik, # – Wpis KB) dla zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie opcji tworzenia kopii istniejącego zadania (Scriptlook). [Master, Server]
 • Dodanie możliwość utworzenia ADO z poziomu formularza dodawania zbioru lub czynności (Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości pobrania wszystkich załączników w pojedynczym pliku zip (All). [Master, Server]
 • Pracownik ma dostęp do modułu Użytkowników (Raporty: Podsumowanie, Ogólne, Nieobecności) bez aktywowanej funkcji MyLook (Pracownicy). [StatlookWeb]
 • Domyślny priorytet nowych zgłoszeń, to ‚Normalny’ (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości przypisania aplikacji lub www do kategorii z poziomu raportu (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Rozszerzenie reguły automatyzacji informującej o zbliżającym się końcu ważności asysty o pozycję asysty standardowej (AS). [Server, Master]
 • Dodanie możliwości określenia maksymalnego czasu dla pojedynczej przerwy (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie do historii zasobów informacji o zmianie interfejsu WWW (Zasoby). [Server]
 • Dodanie funkcjonalności „przypiętych” zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji atrybutów słownikowych z poziomu formularzy (Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie obsługi atrybutów dodatkowych (All). [StatlookWeb]
 • Szybkie dodawanie zasobu – Tworzony zasób domyślnie jest przypisany do działu zalogowanego użytkownika (Zasoby). [Master]
 • Dodanie raportu ‚Używane aplikacje’ (Pracownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o kategorii do raportów: ‚Używane aplikacje’, ‚Odwiedzane WWW’, ‚Nagłówki okien’ (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie do historii pracownika informacji o modyfikacji loginu do konta Statlook (Pracownicy). [Server]
 • Wprowadzenie ograniczenia na liczbę pozycji na wykresach dla widget’ów (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wspólnej kategorii dla aplikacji i stron WWW (Pracownicy). [Master, Server]
 • Ukrywanie zakładek dodatkowych w kartach edycyjnych, podczas tworzenia nowego obiektu (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportów historii zmian obiektów (Zasoby, Pracownicy, Licencje, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wywołania poleceń (np. ping) z poziomu menu kontekstowego drzewka komputerów (Komputery). [Master]
 • Wybór opcji ‚Zarządzanie widokami’ z menu kontekstowego drzewka powoduje zaznaczenia elementu w wyświetlonym oknie (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w mapowaniu kolumn dla funkcji importu danych o użytkownikach z pliku CSV (Pracownicy). [Master]
 • Dodanie możliwości określenia czy moduł Datalook ma być włączony dla nowych komputerów (Datalook). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości edycji loginu i hasła użytkownika dla konta systemu statlook (Pracownicy). [Master, Server]
 • Polityka haseł – Dodanie opcji blokady konta po określonej liczbie nieudanych logować (All). [Master, Server]
 • Protokoły sprzętu – Dodanie opcji umożliwiającej uwzględnienie powiązanych zestawów i elementów zestawu (Zasoby). [Master]
 • Zmiana UI dla funkcjonalności dodawania powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie przycisku ‚Dopisz do komentarza’ dla szablonów komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Edytor wzorców – Dodanie podgląd zidentyfikowanego oprogramowania (Audyt). [Master, Server]
 • Automatyczne tworzenie licencji uwzględnia usuwanie nieaktualnych relacji z zasobami (Licencje). [Server]
 • Dodanie opcji umożliwiającej wyłączenie automatycznego wykrywania numeru seryjnego komputera (Komputer). [Master]
 • Dodanie możliwości określenia do kiedy wykupione jest wsparcie (Licencje). [Master, Server]
 • Edytor licencji – Możliwość dodania opisu dla kluczy dodatkowych (Licencje). [Master, Server]
 • Edytor zasobu – Wprowadzenie walidacji dat dla gwarancji zasobu (Zasoby). [Master]
 • Lista zasobów – Dodanie możliwości zmiany domeny komputera z poziomu menu kontekstowego raportu (Zasoby). [Master]
 • Utworzenie domyślnych kategorii aplikacji i www (Pracownicy). [Server]
 • Dodanie obsługi atrybutów dodatkowych w raporcie listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Edytor komentarza – Przycisk OK domyślnie zapisuje komentarz, jako komentarz nieroboczy (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana typów na kategorie (Helpdesk). [Master, Server]
 • Edytor zasobu – Dodanie przycisków umożliwiających przejście do następnego i poprzedniego rekordu bez konieczności zamknięcia edytora (Zasoby). [Master]
 • Dodanie do edytorów przycisku: Zapisz / Zapisz i zamknij (Zasoby, Licencje, Pracownicy). [Master]
 • Ostatnio wybrana zakładka jest aktywowana po uruchomieniu konsoli (All). [Master]
 • Zablokowanie możliwości dodawania komentarzy dla zgłoszeń archiwalnych (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany atrybutów: nr faktury, kwota netto/brutto (Zasoby). [Master]
 • Zestawy, które nie mają przypisanych elementów są ukrywane, po aktywacji filtra ‚Pokaż tylko zestawy’ (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości automatycznego generowania numeru inwentarzowego (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany danych finansowych (netto/brutto/VAT) dla zasobów (Zasoby). [Master]
 • Modyfikacja UI kalendarza (Helpdesk). [Master]
 • Rozszerzenie wyszukiwania globalnego o IPv4 (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Lista zasobów – Dodanie kolumny ‚Załączniki’ , ‚Powiązane zasoby’ (Zasoby). [Master]
 • Dodanie formy podglądu uprawnień rozwiązujących (Helpdesk). [Master]
 • Edytor zasobu – Dodanie przycisku, który sumuje dane finansowe zasobów wchodzących w skład zestawu (Zasoby).
 • Lista zasobów – Dodanie możliwości przypisania zasobów do zestawów z poziomu menu kontekstowego raportu (Zasoby). [Master]
 • Edytor zasobów – Dodanie możliwość zmiany „Głównego użytkownika” i „Osoby odpowiedzialnej” dla elementów wchodzących w skład zestawu (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwość zmiany widoczności zgłoszeń dla grupy rekordów (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości generowania protokołu dla sprzętu z formularza pracownika (Zasoby, Pracownicy). [Master]
 • Dodanie przycisku resetuj filtry do widoku wyboru powiązanych zasobów (Zasoby). [Master]
 • Poprawa sortowania adresów IP w raportach tabelarycznych (Komputery, Zasoby, Helpdesk). [Master]
 • Import skanów offline – Prezentowanie daty zakończenia skanowania, a nie daty rozpoczęcia skanowania (Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie możliwości wyboru działu dla wydruku etykiet kodów kreskowych (Zasoby). [Master]

 

  Poprawki 13.2.0

  

 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować, że po instalacji agenta nie był aktywowny monitoring (Pracownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nie odnaleziono metody: ‚Void NLog.Logger.Error(System.Exception, System.String)’. [All]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak instalacji rozszerzenia UNF w przeglądarce Firefox 68.x (Weblook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował naliczanie czasu pracy nad zgłoszeniem, po zakończeniu automatycznego timetrackingu (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Kolekcja wartości jest równa null lub jest pusta’ w widgecie ‚Ostatnio zainstalowane programy (komercyjne)’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Cannot refer to the same record. The column „IdParent” in table ucdGroup refers to the Id column’ (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Retrieving the COM class factory for component with CLSI’ podczas importu użytkowników z MS Outlook (Pracownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Incorrect SQL Server version. Uplook requires server version 9.0.0 or higher. Your server version is 0.0.’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu w wyświetlaniu rozmiaru zeskanowanych typów plików w raporcie ‚Wszystkie pliki’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚23502: kolumna PlainComment zawiera puste wartości’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak usunięcia wiadomości email ze skrzynki pocztowej (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu powodującego powielenie rekordów podczas generowania historii atrybutów dla pustych wartości atrybutów (All). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły