Lista zmian dla wersji 13.1.0

Informacja

Aktualizacja: 06.06.2019

Nowości 13.1.0

 

Agent

  • Dodanie monitorowania wysyłanych plików z użyciem przeglądarek internetowych

 

Raportowanie

  • Dodanie raportu ‚Wysyłane pliki’
  • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu utworzonych zasobów
  • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu historii zasobów
  • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu nadchodzących terminów (np. koniec gwarancji) w zasobach
 • Cykliczne raportowanie – Dodanie raportu ewidencji czasu pracy nad zgłoszeniami
 • Dodanie reguły dla zmiany oprogramowania

 

Helpdesk

  • Dodanie możliwości tworzenia profili zgłaszających – Ograniczenie widoczności i edycji parametrów zgłoszenia
 • Dodanie raportu ‚Ewidencja czasu’

 

Master

 • Dodanie możliwości podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników. Umożliwienie wylogowania wybranych użytkowników.

 

Automatyzacja

 • Dodanie nowych akcji dla reguł automatyzacji: ‚Skanuj sprzęt’, ‚Skanuj oprogramowanie’

 

Rodo

 • Dodanie możliwości przydzielania dostępów do czynności przetwarzania

Zmiany 13.1.0

 

Helpdesk

  • Uwzględnienie na raporcie listy zgłoszeń opisu zgłoszenia w plaintext
  • Dodanie opcji włączającej szyfrowanie SSL w trybie anonimowym połączenia
  • Nowe widgety: ‚Typy zgłoszeń’, ‚Priorytety zgłoszeń’, ‚Tryby zgłoszeń’
  • Zmiana sposobu prezentacji powiązanych zasobów dla zgłoszeń – Uwzględnienie podstawowych parametrów zasobów
  • Zablokowanie możliwości połączenia DirectPC z agentem, w przypadku niezgodności identyfikatorów agenta
  • Ukrycie typu ‚Nie określono’ dla nowych zgłoszeń lub zgłoszeń edytowanych, które mają już wybrany inny typ
  • Lista szablonów komentarzy zawiera wszystkie komentarze, do których użytkownik ma uprawnienia
  • Dodanie konfiguracji pozwalającej na określenie, dla jakich typów zmian zgłoszeń mają być wysyłane notyfikację e-mail
  • Edytor komentarza – Przycisk OK nie zmienia stanu komentarza roboczego
  • Dodanie przycisku, który umożliwia skopiowanie treść komentarza
  • Dodanie możliwości określenia, które elementy (podsumowanie, komentarze, historia) będą znajdować się w notyfikacji email oraz określenie ich kolejności
  • Notatki incydentu są widoczne dla użytkownika, który jest rozwiązującym zgłoszenie
  • Usunięcie z historii informacji o zmianie rodzaju (roboczy) komentarza
  • Edytor zgłoszenia – Zakładka ‚Historii zgłoszeni’ jest zawsze aktywna
 • Dodanie możliwości wyszukania komentarzy przy użyciu funkcji globalnego wyszukiwania

 

Komputery i zasoby

  • Dodanie identyfikacji agenta wg ActiveDirectoryUID oraz SID komputera
  • Edytor zasobów – Uwzględnienie parametrów: Numer seryjny, Główny użytkownik, Model, Kod kreskowy, Producent, Dostawca, Serwis, Status w zakładce powiązanych elementów
  • Dodanie możliwości grupowej zmiany domeny/grupy roboczej zasobu
  • Poprawa działania filtra zakresu dat w filtrze prostym zasobów
  • Dodanie do filtra prostego zasobów pozycji: ‚Koniec umowy serwisowej’
  • Kreator wyposażenia – Dodanie opcji umożliwiającej wyłączenia aktualizacji typów zasobów
  • Dodanie możliwości otwarcia edytora zasobu z poziomu rekordu pracownika, dla powiązanych zasobów
  • Edytor zasobu – Dodanie podglądu zestawów, do których należy zasób
  • Dodanie do edytorów podglądu miniaturki załączników
  • Dodanie możliwości przypisania innych zasobów do komputera (i typów pochodnych)
  • Dodanie do zasobów możliwości określenia adresu interfejsu webowego urządzenia sieciowego
  • Ustawienia agenta (Monitorowanie systemu) – Dodanie podpowiedź dla nazw źródła zdarzeń
  • Edytor zasobu – Dodanie możliwości podglądu powiązanego rekordu licencji
  • Edytor zasobu – Dodanie możliwości podglądu powiązanych zasobów z poziomu zestawu
  • Automatyczne wykrywanie monitorów – dodanie odczytu firmy, działu, osoby odpowiedzialnej, głównego użytkownika komputera
 • Utworzenie dodatkowej sekcji zawierającej komentarze w szablonie notyfikacji email dla incydentów

 

Audyt

  • Uwzględnienie w rozliczeniu oprogramowania liczby aktywacji zapisanej w szablonie licencji
  • Utworzenie widget’u: ‚Ostatnio dodane licencje’
  • Utworzenie widget’u: ‚Kończące się licencje’
  • Dodanie do raportu monitoringu aplikacji informacji o typie licencji, kategorii oprogramowania oraz kontekście użytkownika
  • Modyfikacja funkcji monitorowania zmian w oprogramowaniu
  • Automatyczne tworzenie licencji – Dodawanie do licencji użytkowników, którzy są głównymi użytkownikami komputera, na którym wykryto licencje
 • Domyślnym typem automatycznie utworzonej licencji jest typ ‚Komercyjna’

 

Pracownicy

  • Modyfikacja algorytmu monitoringu czasu przebywania na stronach WWW
  • Nieobecności – Wiersze użytkowników zawsze widoczne, nawet gdy nie ma urlopów
  • Karta pracownika (Zakładka Aktywność) – Uwzględnienie aktywności godzinowej pracownika
  • Dodanie raportu ‚Pobierane pliki’
  • Poprawa odczytu numeru seryjnego urządzenia w formie edycji informacji o dysku
  • Usunięcie opcji ‚Monitoruj klawiaturę i mysz’ z konfiguracji systemu
 • Dodanie do historii wpisu o utworzeniu rekordu dla funkcji automatycznego tworzenia pracownika w systemie

 

RODO

  • Dodanie do karty czynności i zbioru informacji o aktywnych dostępach i powierzeniach
 • Dodanie do raportów „Dostępy” i „Powierzenia” kolumnę ‚Aktywny’

 

Statlook Web

  • Przeniesienie widoku dashboard do modułów systemu
  • Dodanie raportu ‚Monitoring aplikacji’
  • Modyfikacja UI widget’ów – Dodanie nagłówków dla kolumn
  • Dodanie możliwości edycji opisu i komentarzy na pełnym ekranie
  • Zmiana stylu pola globalnego wyszukiwania
  • Przełączenie karty w tryb edycji jest aktywowane dopiero, gdy użytkownik dokonana zmian parametrów rekordu
  • Dodanie możliwości przenoszenia kolumn w raportach tabelarycznych
 • Zmiana sposobu wyświetlania historii obiektów w kartach

 

Raportowanine

  • Raportowanie cykliczne – Dodanie możliwość wyboru języka w jakim mają być tworzone raporty
  • Raportowanie cykliczne – Dodanie możliwość uwzględnienia na raportach liczby porządkowej
 • Uwzględnienie w powiadomieniu reguły utworzenia licencji informacji o powiązanych z licencją komputerach

 

Server

  • Dodanie możliwości importu kontrolnych plików XML z wynikami monitoringu, zapisywanych lokalnie przez agenta
 • Poprawa tłumaczenia tekstów dla dodatkowych języków w historii obiektów systemu statlook

 

Agent

  • Poprawa działania instalacji rozszerzeń UNF dla przeglądarek internetowych
 • Modyfikacja w usm obsługi procesu zamykania systemu – Wymuszenie zapisu danych z monitoringu na dysk
 • Dostosowanie rozszerzenia unf dla Internet Explorer do trybu EPM.

 

Poprawki 13.1.0

 

Agent

 • Usunięcie przyczyny błędu, który mógł powodować wyciek pamięci dla procesu agenta.

Oprogramowanie

  • Usunięcie przyczyny błędu, który mógł powodować brak uwzględnienia wyniku skanowania komputera w raportach zbiorczych oprogramowania
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak możliwości filtrowania rekordów w raporcie podsumowania audytu
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował, że rekord audytu nie był widoczny, jeżeli do audytu nie był przypisany żaden skan
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia drzewka licencji, po usunięciu wszystkich rekordów licencji

Helpdesk

  • Usunięcie przyczyny błędu – Dodanie komentarza powodowało anulowanie niezapisanych zmian zgłoszenia
  • Usunięcie przyczyny problemu, który, powodował, że w widgetach helpdesk zakres czasu był ustawiony na bieżący miesiąc, a nie 30 ostatnich dni
  • Usunięcie przyczyny problemu – Brak wyłączania zdalnej kontroli przed zamknięciem sesji zdalnego pulpitu
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował, że utworzone zgłoszenia na podstawie emaila, nie posiadały osadzonych obrazków w opisie
  • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa etykieta filtra dla opcji: ‚Tylko powiązane ze mną’
  • Usunięcie przyczyny problemu – Brak możliwości wklejenia obrazka do komentarza/opisu
  • Usunięcie przyczyny problemu w aktualizacji predefiniowanych zakresów czasu w filtrach
 • Usunięcie przyczyny problemu w historii dla rekordu ew. czasu pracy

Zasoby

  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak resetu wszystkich ustawień w filtrze zasobów po kliknięciu przycisku ‚Resetuj filtry’
  • Usunięcie przyczyny problemu w filtrowaniu komputerów offline w drzewku wyposażenia
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował nieprawidłowe działanie filtra kończących się gwarancji
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak wyświetlenia nazwy komputera w podglądzie oczekujących zadań serwera
  • Usunięcie przyczyny problemu: ‚The given key was not present in the dictionary’, który mógł wystąpić podczas generowania karty informacyjnej zasobu
  • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak dodania wszystkich załączników dla opcji hurtowego zapisu zasobów
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Indeks i długość muszą odwoływać się do lokalizacji w ciągu’, który mógł wystąpić podczas generowania protokołów sprzętu

Pracownicy

  • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nie można zapisać rekordu tabeli ‚ucoUser’, ponieważ narusza unikalny indeks ‚IX_ucoUser_UID’ (‚UID’). Powieloną wartością jest (00000000-0000-0000-0000-000000000000).’
  • Usunięcie przyczyny problemu w raporcie bizlook – Nieprawidłowo generowane dane o nieobecnościach godzinowych, w przypadku braku danych z monitoringu
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak pełnego zakresu w kalendarzu dla raportu bizlook przy uwzględnieniu nieobecności

Server

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚UplookServerTasksManager: Task failure
 • Usunięcie przyczyny braku danych w widgecie: ‚Komputery Online / Offline’, ‚Statusy licencji, ‚Pracownicy Online / Offline’ dla kont z ograniczonymi uprawnieniami
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‘Timeout while getting a connection from pool’

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły