Lista zmian 10.7.0

Informacja

Aktualizacja: 05-09-2016

Nowości 10.7.0

 • Dodano możliwość połączenia w konfiguracji NAT-NAT (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie widget’u ‚Statystyka typów incydentów’ (Start, Helpdesk). [Master]

Modyfikacje 10.7.0

 • Optymalizacja – Transmisja obrazu różnicowego w module podglądu pulpitu (DirectPC 2.0). [Master]
 • Dodanie mechanizmów utrzymujących aktywne połączenie oczekujące (DirectPC2.0). [Master]
 • Wprowadzenie wykresu informującego o legalności oprogramowania, usunięcie statystyk legalności, wprowadzenie dwóch trybów rozliczenia audytu (Audyt). [Master, Server]
 • Identyfikator agenta jest tworzony na podstawie danych sprzętowych komputera (Komputery). [Agent]
 • Informacje o loginach użytkowników uwzględniają parametr PrincipalName (UPN) (Pracownicy). [Master, Server]
 • Wprowadzenie normalizacji danych, która zapewni unikalność identyfikatora SID dla loginów pracowników (Pracownicy). [Server]
 • Optymalizacja zapisu wyników skanowania oprogramowania (Audyt). [Server]
 • Dodano funkcjonalność automatycznego uaktualniania adresu MAC zasobu sieciowego (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Dodanie możliwości ukrycia na karcie informacyjnej audytu (metryka komputera) wykrytych kluczy i identyfikatorów produktów (Audyt). [Master]
 • Ikona zasobu sieciowego (w tym drukarki) uwzględnia jej status: online\offline (Komputery, Zasoby). [Server, Master]
 • Zmieniono sposób filtrowania kolumn (grupujących) w widokach tabelarycznych – możliwy jest wybór kilku pozycji dla filtra. [Master]
 • Dodanie zabezpieczenia przed zapisem błędnych danych monitoringu – nieprawidłowy czas lokalny komputera z agentem (Pracownicy). [Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla konfiguracji raportów pracowników (Pracownicy). [Master]
 • W przypadku restartu usługi monitoringu nie jest generowane dodatkowe zdarzenie logowania użytkownika (Pracownicy). [Agent]
 • Poprawa formatowania daty zakupu\gwarancji\umowy serwisowej w historii zasobu (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Podczas grupowej zmiany atrybutów zasobów wstępnie wybierana jest wartość wspólna dla tych zasobów (Zasoby). [Master]
 • Ikona powiadomienie o zmianie typu komputera jest zgodna z typem zasobu (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Badanie statusu komputera (online\offline) – Uwzględnienie w historii zasobu informacji o aktualizacji adresów IP komputera, w przypadku ich zmiany (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięto nadmiarowy filtr listy użytkowników dla poszczególnych ustawień raportów pracowników (Pracownicy). [Master]
 • Dodanie funkcjonalności rozpoznawania wybranych typów obudowy komputerów marki HP (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Optymalizacja inicjacji modułu ‚Company Online’ dla dużej liczby komputerów (DirectPC 2.0). [Master]
 • CompanyOnline – Zapamiętanie stanu przycisku „Ukryj nieaktywne komputery” (DirectPC2.0). [Master]
 • Zdalna instalacja agenta – Dodano możliwość konfiguracji (rejestr) nazwy udziału i katalogu zdalnego, do którego kopiowane są pliki instalacyjne agenta (Komputery). [Master]
 • Wprowadzenie możliwości logowania poprzez wpisanie nazwy użytkownika lub jej wybór z listy. [Master]
 • Aktualizacja Devexpress-a do wersji 16.1 (All).

Poprawki 10.7.0

 • Usunięto problem: DATETIMEFROMPARTS’ is not a recognized built-in function name. [Server]
 • Usunięto problem identyfikacji typu komputera (laptop) (Komputery). [Server]
 • Usunięto problem wykrywania komputerów typu ‚Serwer’ (Komputery). [Server]
 • Usunięto problem polegający na wielokrotnym uruchamianiu procesu aktualizacji agenta. [Agent]
 • Usunięto problem powielenia opisu informacji o odłączeniu użytkownika od zasobu w historii zmian (Komputery, Zasoby, Pracownicy). [Server]
 • Usunięto przyczynę błędu zapisu ustawień serwera (‚Incorrect function’), jeżeli usługa Windows Firewall ma tryb uruchomienia ‚Wyłączony’. [Narzędzie konfiguracji uplook Server]
 • Usunięto przyczynę braku danych z monitoringu pracownika po restarcie (o godz. 00:00) usługi ‚uplook system monitor’ (Pracownicy). [Agent]
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość’ – SessionActivityCollection.Create(XmlSessionItem sessionItem (Pracownicy). [Server]
 • Usunięto problem – W podglądzie wydruku rozmiar papieru jest ustawiony zawsze na Letter. [Master]
 • Usunięto problem: Raport rozliczenia audytu nie zawiera opisu licencji (Audyt). [Server]
 • Usunięto problem: Brak informacji o rozmiarze załącznika, jeżeli rozmiar pliku załącznika był mniejszy od 5KB (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Niezarejestrowany identyfikator składnika’, który występował przy próbie zdalnej instalacji agenta (Komputery). [Master]
 • Usunięto problem: Kalendarz nie uwzględnia aktualnego zakresu danych monitoringu (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem naruszenia indeksów: IX_sdaSuiteStamp, IX_sdaOperatingSystemStamp (Audyt). [Server]
 • Usunięto problem: Protokoły przekazania komputera nie uwzględniały pełnej informacji o zainstalowanych pakietach oprogramowania (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięto problem obsługi klawiszy del, ctrl+C i ctrl+V w polu wyszukiwania w raportach tabelarycznych (Zasoby, Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Raport ‚Zarządzanie agentami’ – Usunięto problem aktualizacji informacji o statusie agenta (Komputery). [Master, Server]
 • Usunięto problem identyfikacji edycji Microsoft SQL Server (Audyt). [Agent]
 • Poprawiono nieprawidłową obsługę zdefiniowanego zakresu skanowania adresów IP w kreatorze wyposażenia (Komputery).


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły