Lista zmian dla wersji 11.0.0

Informacja

Aktualizacja: 22-12-2016

Nowości 11.0.0

 • Możliwość określania praw dostępu do grup zasobów lub pracowników. [Master, Server]
 • Kreator personelu – Pełna synchronizacja rekordów pracowników (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory). [Master, Server]
 • Kreator wyposażenia – Pełna synchronizacja rekordów komputerów (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory). [Master, Server]
 • Kreator wyposażenia – Skaner sieci umożliwia wykrycie aktywnych urządzeń sieciowych z wykorzystaniem protokołu SNMP (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie funkcjonalności monitorowania dziennika zdarzeń systemu Windows (Komputery, Pracownicy). [Agent]
 • Dodanie raportu „Dzienniki zdarzeń systemu Windows” (Komputery, Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie do zasobów nowych atrybutów: „Data nabycia”, „Data archiwizacji”, „Utworzony przez”, „Ostatnio modyfikował”, „Zarchiwizował” (Zasoby).[Master, Server]
 • Dodanie nowych (wbudowanych) typów zasobów: Switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS, itd. (Zasoby). [Server]
 • Dodanie wbudowanego statusu „Zarchiwizowany” (Zasoby). [Server]
 • Wprowadzenie obsługi archiwum dla obiektów zasobów (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie funkcjonalności globalnego blokowania aplikacji (Pracownicy). [Master]

Modyfikacje 11.0.0

 • Modyfikacja szablonu wydruku protokołów sprzętu (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Protokoły sprzętu – Dodanie możliwość wyboru dodatkowych parametrów zasobów (np. Nazwa dodatkowa, Nazwa DNS, Opis), jakie mają zostać uwzględnione na wydrukach (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Protokoły sprzętu – Dodanie możliwości wydruku, tylko informacji o zainstalowanych programach komercyjnych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Protokoły sprzętu – Dodanie możliwości wyboru osoby odbierającej sprzęt z listy pracowników (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Dodanie ustawień, które określają czy pracownik pełni rolę rozwiązującego w module Helpdesk (Pracownicy, Helpdesk). [Master, Server]
 • Modyfikacja uprawnień w module Helpdesk – Dodanie ograniczenia rozwiązujących dla wybranych działów (Helpdesk). [Master, Server]
 • Kreator wyposażenia z Active Directory – Dodanie odczytu informacji o rekordach drukarek zdefiniowanych w AD (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Menu kontekstowe raportu „Zarządzanie agentami”, jest analogiczne jak dla widoku drzewa komputerów (Komputery). [Master]
 • Modyfikacja szablonu wiadomości e-mail z informacjami o zmianach w incydentach – Historia zmian, jako pierwsza (Helpdesk). [Server]
 • Zarządzanie dyskami – Usunięcie ograniczenia unikalności dla nazwy zasobu typu: „Urządzenie pamięci masowej” (Datalook). [Master]
 • Edytor zasobów – Dla nowych zasobów domyślny tryb widoczności to: „Drzewo wyposażenia” + „Lista zasobów” (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Optymalizacja odświeżania danych w drzewie wyposażenia (Komputery). [Master, Server]
 • Nazwa komputera w raporcie „Monitoring programów” jest zgoda z ustawieniami makra zdefiniowanego dla opisu komputera (Oprogramowanie). [Server]
 • Optymalizacja działania edytora zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Umożliwiono dodanie komentarza dla zgłoszenia ze statusem: „Rozwiązane” (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja procesu uruchamiania aplikacji uplook Master. [Master]
 • Po ręcznym wywołaniu procesu importu wiadomości e-mail automatycznie odświeżany jest raport incydentów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie problemu wykonywania harmonogramu kopii bezpieczeństwa bazy danych: „Wybrana baza danych posiada sygnaturę wersji schematu X.X, który nie jest obsługiwany przez tę wersję programu.” [Backup Tool]
 • Dodanie możliwości wywołania pakietu WakeOnLan z poziomu modułu Komputery (Komputery). [Master]
 • Lista incydentów oraz statystyki helpdesk są domyślnie generowane na podstawie daty modyfikacji, a nie daty zgłoszenia incydentu (Helpdesk). [Server, Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla edytora informacji o pracowniku (Pracownicy). [Master]
 • Optymalizacja generowania raportu „Zainstalowane programy” (Oprogramowanie). [Master]
 • Edytor zasobów – Optymalizacja zapisu danych (Zasoby). [Master]
 • Dodanie standardowego (wbudowanego) typu zgłoszenia: „Nieokreślony” (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięto ograniczenie zakresu czasu danych dla funkcji „Ostatnio zalogowani\Ostatnio zalogowany na” (Komputery\Pracownicy). [Master, Server]
 • Umożliwiono wywołanie funkcji „Ostatnio zalogowani” na komputerze bez agenta (archiwalne dane z monitoringu) (Komputery). [Master]
 • Modyfikacja importu wyników skanowania offline – Identyfikacja komputera na podstawie identyfikatora SID komputera, w drugiej kolejności na podstawie identyfikatora maszyny: UID (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Tylko użytkownik o prawach administratora może zmienić konfigurację inicjalizacji podglądu pulpitu zdalnego (DirectPC). [Master]
 • Poprawa i rozbudowa funkcjonalności skanowania zawartości plików archiwalnych (Oprogramowanie). [Agent]

Poprawki 11.0.0

 • Usunięto problem raportu „Nagłówki okien” – Brak danych w kolumnie „Pracownik” (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem „Load data in HelpdeskTypeChartWidget: Argument nie może być pusty.” (Start, Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości określenia widoczności incydentu: „An unhandled exception of type System.NullReferenceException” (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem skanowania zawartości plików archiwalnych (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięto problem w działaniu panelu wyszukiwania w raportach tabelarycznych (poprzednio wprowadzony filtr był aktywny, także po restarcie konsoli Master). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: „Cannot refer to the same record. The column IdParent in table sdaSuite refers to the Id column””
 • Usunięto przyczynę problemu: Opis statusu incydentu w notyfikacji e-mail zawsze ma wartość „Nierozwiązany” (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto problem identyfikacji systemu: Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 R2 (Oprogramowanie, Audyt). [Server]
 • Usunięto przyczyny problemu wznawiania działania uplook Server po wykonaniu backup lub migracji bazy danych. [Tools]
 • Usunięto problem generowania statystyk zgłoszeń serwisowych (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nie można usunąć wprowadzonej stawki VAT dla edytowanego zasobu (Zasoby).
 • Usunięto przyczynę problemu: „Cannot insert duplicate key row in object „ucoUser” with unique index „IX_ucoUser”” (Pracownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pełnej informacji o notatkach dla wydruku „Karty informacyjnej” z poziomu listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczyny problemu: „Wartość nie może być zerowa.”, który wystepował przy próbie deinstalacji „uplook Agent” z poziomu kreatora deinstalacji oprogramowania (Komputery). [Master]
 • Usunięto przyczyny problemu: „Wartość nie może być zerowa.”, który wystepował przy próbie deinstalacji „uplook Agent” z poziomu raportu „Zainstalowane programy” (Komputery). [Master]
 • Usunięto przyczyny problemu: „Nieprawidłowy format ciągu wejściowego”, który występował przy próbie dodania atrybutu typu „Waluta” (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto przyczyny problemu: „Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności „IX_invItemAttributeView” (Komputery, Pracownicy)”. [Master, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu zatrzymania usługi „uplook agent” podczas deinstalacji aplikacji agenta. [Agent]
 • Usunięto przyczynę problemu: Na liście rozwiązujących są wszyscy użytkownicy, którzy są przypisani do jakiegokolwiek typu (Helpdesk). [Uplook Assistant]
 • Usunięto przyczyny problemu wyłączenia komponentu „uplook system monitor (USM)”, w przypadku wprowadzenia zbyt długiego komunikatu wyświetlanego w oknie splash screen. [Agent]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły